Aksjeklubben 13-Opp

26. januar 2017

Årsmøte – Agenda

 1. Styrets beretning 2016 – Per Jonny/Investeringskomité (Jarle/Torgeir)
 2. Gjennomgang av foreløpig regnskap 2016 – Olav (resultatregnskap/balanse)
 3. kommentar fra revisor – Jan
 4. Vedtektsendringer/Andre saker
  1. Revisjon av vedtekter
   1. Alle leser gjennom disse i forkant
   2. Vedtektene er ikke endret på en stund, kvalitetssikre / endre
  2. Revisjon investeringsstrategi
   1. Risiko
   2. Stop-loss
  3. Vurdering om vi skal ha nye medlemmer
  4. Portefølje/Kapital størrelse
   1. Skal vi gjøre noen grep for å øke denne?
  5. Valg av nytt styre
  6. Eventuelt

Referat

 1. Styrets beretning 2016 – Per Jonny/Investeringskomité (Jarle/Per Jonny)
 2. Gjennomgang av foreløpig regnskap 2016 – Olav (resultatregnskap/balanse)
 3. kommentar fra revisor – Jan
 4. Vedtektsendringer/Andre saker
  1. Revisjon av vedtekter
   1. Vedtektsendringer ble gjort i møte, se nedenfor.
   2. Klubben vurderer å opprette eget organisasjonsnr – Jarle sjekker dette.
  2. Revisjon investeringsstrategi
   1. Investeringsstrategien har virket.
   2. Endring: En trenger ikke være tilstede på møtet for at aksjevalg skal gjelde.
    Rekkefølge konkurranse bestemmer valgt aksje – uavhengig av oppmøte.
  3. Vurdering om vi skal ha nye medlemmer
   1. Dette kan gjøres i klubbmøte – ref. vedtekter.
  4. Portefølje/Kapital størrelse
   1. Skal vi gjøre noen grep for å øke denne?
   2. Ingen konklusjon på dette i møtet.
  5. Valg av nytt styre
   1. Leder 2017: Per Jonny
   2. Nestleder: Torgeir
   3. Styret for øvrig: som i 2016
  6. Komiteer:
   1. Sosialkomite: Roar, Rune, Leif Karsten, Jarle
   2. Vinkomite: Karsten

God praksis: Avtredende leder bidrar til å finne ny leder – i forkant av årsmøtet.

 1. Eventuelt


 

Endringer Vedtekter

 • 1 Navn og registrering
  Klubbens navn er Aksjeklubben 13-Opp. Det opprettes bank- og VPS-konto i klubbens navn, og det angis hvilke personer som har disposisjonsrett.
 • 2 Formål
  Klubbens formål er å gi medlemmene økt innsikt og forståelse for aksjemarkedet, samt bidra til medlemmenes personlige sparing ved for deres felles regning å erverve og forvalte aksjer og verdipapir.
 • 3 Medlemskap
  Kun personer over 18 år opptas som medlemmer. Nye medlemmer kan opptas såfremt 2/3 av de eksisterende medlemmer samtykker. Antall medlemmer skal ikke overstige 15. Hvert medlem eier minst to andeler. Kun medlemmer kan eie andeler. Andeler regnes ikke som gyldige før innbetalt på konto, normal skal dette skje samme uke som medlemsmøtet.
 • 4 Kapital
  Klubbens kapital er ved stiftelsen kr 78.000,- fordelt på 39 andeler á kr. 2.000.
  Kapitalen kan økes ved utstedelse av andeler til nye eller eksisterende medlemmer og reduseres ved uttreden eller delvis uttreden. Jfr. §§ 11 og 12.
 • 5 Inntekter – utgifter
  Alle utbytter, gevinster og andre inntekter skal tillegges kapitalen. Klubbens driftsutgifter og eventuelle tap dekkes av kapitalmidlene.
 • 6 Organisasjon

Årsmøte
Årsmøte skal avholdes årlig innen utgangen av januar. Styret innkaller til årsmøtet. Innkalling med saksdokumenter skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.  Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

 1. Styrets beretning
  2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
  3. Revisors rapport
  4. Eventuelle vedtektsendringer
  5. Valg av leder, styre og revisor.

 

Styret
Styret består av leder, nestleder, styremedlem, revisor og web-master. Styret velges for 1 år av gangen, leder velges for 2 år og en andre person i styret velges også for 2 år. Styret forestår den daglige ledelse og er ansvarlig for føring av klubbens regnskaper og protokoller. Styret plikter å ajourføre vedtektene og medlemsregisteret (jfr. §3).

 

Medlemsmøter
Styret innkaller til medlemsmøte. Medlemsmøtet avholdes i henhold til vedtak på foregående møte, det forsøkes å finne tidspunkter som passer flest mulig av medlemmene. Møtene ledes av leder, eller stedfortreder. Avgjørelser om kjøp og salg av aksjer fattes på medlemsmøtene eller av andre etter retningslinjer gitt på sist avholdte medlemsmøte.

Det kan ikke disponeres over mer enn det til enhver tid er dekning for i klubbens aktiva, jfr. §7.

Medlemsmøtet er beslutningsdyktig når 7  2/3 av medlemmene er representert. Møtet behandler spørsmål om opptak av nye medlemmer. Innkalling – med opplysninger om søkeren og hvor mange andeler vedkommende ønsker å tegne – skal i slike tilfeller sendes medlemmene senest to uker før møtet.

 • 7 Signatur – ansvar
  Lederen er bundet av de instrukser han mottar av medlemsmøtet og står personlig ansvarlig for tap (overlagt svindel etc.) han måtte påføre klubben ved overtredelse av disse. Medlemmene hefter solidarisk for klubbens forpliktelser. Aksjeklubbens driftsregnskap* skal ikke gå i minus.
 • 8 Vedtektsendringer
  Vedtektsendringer må stå på dagsorden (jfr. §13) og vedtas av årsmøtet med 2/3-flertall blant representerte medlemmer.
 • 9 Votering Retningslinjer for handel
  Hvert medlem har en stemme. Ved stemmelikhet anses det forslag vedtatt som støttes av flest andeler. Et medlem kan la seg representere av fullmektig som selv er medlem av klubben. Alle stemmesaker avgjøres ved simpelt flertall blant de representerte medlemmene der ikke annet er bestemt. Klubben kan beslutte handler dersom minimum 5 medlemmer er tilstede. Handel gjennomføres i henhold til klubbens enhver tids gjeldende investeringsstrategi.
 • 10 Protokoll
  Det skal føres protokoll fra årsmøte, evt. styremøter og medlemsmøter. Protokollene skal innen rimelig tid etter medlemsmøtet være tilgjengelige for klubbens medlemmer.
 • 11 Uttreden og eksklusjon – Inntreden
  1. Uttreden
  Uttreden skal skriftlig meddeles styret innen 15. november. Den uttredendes andel(er) av aksjebeholdningen beregnes på grunnlag av andelsverdien markedsverdien pr. uttredelsesdato. Uttredelsesdato er den dato styret har skriftlig mottatt melding om uttreden. Oppgjør skal skje innen 31.12 uttredelses året. Alle plikter og rettigheter opphører ved uttredelsesdato.

Ved hel eller delvis uttreden etter mindre enn 12 måneders medlemsskap trekkes 5 prosent fra den uttredenes andel. Ved uttreden mellom 12 og 24 måneders medlemsskap trekkes 2,5 prosent fra.

Et medlem kan tre ut i løpet av året dersom vedkommendes andeler, rettigheter og plikter etter disse vedtekter, i sin helhet overdras til et annet medlem(mer) eller til en utenforstående som klubben godkjenner slik §3 bestemmer. Oppgjør i forbindelse med overdragelsen skjer mellom partene og er klubben uvedkommende. Styret skal underrettes.

 1. Konkurs/død
  Kommer et medlem under konkursbehandling eller avgår ved døden, skal hans andel beregnes på grunnlag av siste omsetningskurs før konkurs- eller dødsdagen og utbetales boet. Boet kan – om det ønsker det – opprettholde medlemsskapet frem til første årsskifte hvorpå uttreden skjer på ordinær måte.
 2. Eksklusjon
  Et medlem kan ekskluderes dersom 2/3 av samtlige medlemmene i medlemsmøte stemmer for dette. Eksklusjonsforslaget må bekjentgjøres og begrunnes minst to uker før det skal behandles.

Eksklusjon må begrunnes i alvorlige forsømmelser eller gjentatte brudd på forpliktelser etter disse vedtekter eller andre forhold som på liknende måte skader klubbens interesser. Eksklusjonen er effektiv fra den dag den besluttes.
Ekskludert medlems andel fastsettes til andelsverdi på utredelsesdato. som det laveste av følgende to beløp:

 1. a) medlemmets innbetalinger, eller
  b) 90 prosent av medlemmets andel vurdert slik denne paragraf bestemmer for uttreden
  Uttredelsesdato tilsvarer eksklusjonsdato. Ekskludert medlems andel utbetales innen to fire
 2. Inntreden
  Nytt medlem kan tre inn etter bestemmelsene i §3. Det nye medlemmet foretar innbetaling som tilsvarer andelen(e)s verdien på andelen siste børsdag før klubbmøte. Andelen(e)s verdi skal innbetales umiddelbart etter avholdt møte (første bankdag).
 3. Kostnader knyttet til uttreden, eksklusjon og inntreden
  Kostnader direkte knyttet til uttreden, eksklusjon og inntreden dekkes av det uttredende, ekskluderte eller inntredende medlem.

 

 • 12 Delvis uttreden og inntreden
  1. Delvis uttreden
  Et medlem kan kreve seg utløst for en eller flere av sine andeler, jfr. dog §3. Ved delvis uttreden gjelder de samme frister og beregningsmåter som for uttreden, jfr.§11,1.
 1. Delvis inntreden
  Et medlem kan tre inn med nye andeler (jfr. dog §3. ledd) ved å foreta innbetaling som tilsvarer verdien på andelen siste børsdag førklubbmøte. Andelen(e)s verdi skal innbetales umiddelbart etter avholdt møte (første bankdag).
 2. §11,5 gjelder tilsvarende

 

 • 13 Oppløsning
  Oppløsning av klubben skal skje dersom minst 2/3 av samtlige medlemmer stemmer for det på et årsmøte der dette er satt på dagsorden i innkallelsen

 

 

*Driftsregnskap: regnskap eksklusivt klubbens handel i verdipapirer.

———————————————————————————————————————–

Ordinært klubbmøte – Agenda:

1. Fellesutgifter:
Kanotur egenandel 400,- er betalt av alle
Julebord egenandel 600,- er betalt av alle
Medlemskontigent 2017 betales av alle 1000,- til kontonr. 3333.20.81336 innen 10.februar 2017. husk å merke med navn og mail til Arild og Olav.

2. Status
Oslo Børs: 709,47 (649,8)
Olje: 56,19 (46.58)
Andelsverdi: 987,7 (947,3)

Portefølje:
Har: Aker og Axactor. Alle de andre røyk på stop loss salg
Solstad har vi fortsatt – langsiktig.
Vi har tegningsretter i Axactor – Torgeir følger med. frist 12.desember

3. Konkurranse.
K1-2017
Navn Objekt Kurs Kommentar. 21 dagers RSI
Leif Karsten NHY 49,53 79
Jan SR Bank 63,75 62
Torgeir Frontline 60,30 43
Roar Aker 354 75
Arild Kitron 6,80 70
Olav STB
49,64 66
Jarle Tel 132,80 59
Karsten Techstep 5,91 55
Per Jonny Aka 16,40 50
Rune AF 153,50 44

4. Porteføljeendring

Selge: Beholde Aker
Kjøpe: NHY, SR Bank, Frontline, Kitron
Strategi: Stop-loss 10%
Antatt utvikling til neste møte: 4 Opp, 4 Ned

5. Komitearbeid
Kompetanseutvikling.
Karsten og andre oppfordres til å dele erfaringer/investeringsstrategi.
Teknisk analyse, refresh og fordypning – Jarle.
Nye handelsløsninger og produkter.

Møteplan sendes ut
Møtedag: torsdag
Sosialaktivitet: Sykkeltur i Alicante – Olav utreder og lager forslag til opplegg.
Hårfagrerittet: 3.juni (midt i pinsen)

6. Eventuelt


Hit Counter provided by laptop reviews