Aksjeklubben 13-Opp

Vedtekter

§ 1 Navn og registrering
Klubbens navn er Aksjeklubben 13-Opp. Det opprettes bank- og VPS-konto i klubbens navn, og det angis hvilke personer som har disposisjonsrett.

§2 Formål
Klubbens formål er å gi medlemmene økt innsikt og forståelse for aksjemarkedet, samt bidra til medlemmenes personlige sparing ved for deres felles regning å erverve og forvalte aksjer og verdipapir.

§3 Medlemskap
Kun personer over 18 år opptas som medlemmer. Nye medlemmer kan opptas såfremt 2/3 av de eksisterende medlemmer samtykker. Antall medlemmer skal ikke overstige 15. Hvert medlem eier minst to andeler. Kun medlemmer kan eie andeler. Andeler regnes ikke som gyldige før innbetalt på konto, normal skal dette skje samme uke som medlemsmøtet.

§4 Kapital
Klubbens kapital er ved stiftelsen kr 78.000,- fordelt på 39 andeler á kr. 2.000.
Kapitalen kan økes ved utstedelse av andeler til nye eller eksisterende medlemmer og reduseres ved uttreden eller delvis uttreden. Jfr. §§ 11 og 12.

§5 Inntekter – utgifter
Alle utbytter, gevinster og andre inntekter skal tillegges kapitalen. Klubbens driftsutgifter og eventuelle tap dekkes av kapitalmidlene.

§6 Organisasjon
Årsmøte
Årsmøte skal avholdes årlig innen utgangen av januar. Styret innkaller til årsmøtet. Innkalling med saksdokumenter skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

1. Styrets beretning
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
3. Revisors rapport
4. Eventuelle vedtektsendringer
5. Valg av leder, styre og revisor.

Styret
Styret består av leder, nestleder, styremedlem, revisor og web-master. Styret velges for 1 år av gangen. Styret forestår den daglige ledelse og er ansvarlig for føring av klubbens regnskaper og protokoller. Styret plikter å ajourføre vedtektene og medlemsregisteret (jfr. §3).

Medlemsmøter
Styret innkaller til medlemsmøte. Medlemsmøtet avholdes i henhold til vedtak på foregående møte, det forsøkes å finne tidspunkter som passer flest mulig av medlemmene. Møtene ledes av leder, eller stedfortreder. Avgjørelser om kjøp og salg av aksjer fattes på medlemsmøtene eller av andre etter retningslinjer gitt på sist avholdte medlemsmøte.

Det kan ikke disponeres over mer enn det til enhver tid er dekning for i klubbens aktiva, jfr. §7.

Medlemsmøtet er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er representert. Møtet behandler spørsmål om opptak av nye medlemmer. Innkalling – med opplysninger om søkeren og hvor mange andeler vedkommende ønsker å tegne – skal i slike tilfeller sendes medlemmene senest to uker før møtet.

§7 Signatur – ansvar
Lederen er bundet av de instrukser han mottar av medlemsmøtet og står personlig ansvarlig for tap (overlagt svindel etc.) han måtte påføre klubben ved overtredelse av disse. Medlemmene hefter solidarisk for klubbens forpliktelser. Aksjeklubbens driftsregnskap* skal ikke gå i minus.

§8 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer må stå på dagsorden (jfr. §13) og vedtas av årsmøtet med 2/3-flertall blant representerte medlemmer.

§9 Retningslinjer for handel
Hvert medlem har en stemme. Klubben kan beslutte handler dersom minimum 5 medlemmer er tilstedet. Handel gjennomføres i henhold til klubbens enhver tids gjeldende investeringsstrategi.

§10 Protokoll
Det skal føres protokoll fra årsmøte, evt. styremøter og medlemsmøter. Protokollene skal innen rimelig tid etter medlemsmøtet være tilgjengelige for klubbens medlemmer.

§11 Uttreden og eksklusjon – Inntreden
1. Uttreden
Uttreden skal skriftlig meddeles styret innen 15. november. Den uttredendes andel(er) av aksjebeholdningen bregnes på grunnlag av andelsverdien pr. uttredelsesdato. Uttredelsesdato er den dato styret har mottatt melding om uttreden. Oppgjør skal skje innen 31.12 uttredelses året. Alle plikter og rettigheter opphører ved uttredelsesdato.

Et medlem kan tre ut i løpet av året dersom vedkommendes andeler, rettigheter og plikter etter disse vedtekter, i sin helhet overdras til et annet medlem(mer) eller til en utenforstående som klubben godkjenner slik §3 bestemmer. Oppgjør i forbindelse med overdragelsen skjer mellom partene og er klubben uvedkommende. Styret skal underrettes.

2. Konkurs/død
Kommer et medlem under konkursbehandling eller avgår ved døden, skal hans andel beregnes på grunnlag av siste omsetningskurs før konkurs- eller dødsdagen og utbetales boet. Boet kan – om det ønsker det – opprettholde medlemsskapet frem til første årsskifte hvorpå uttreden skjer på ordinær måte.

3. Eksklusjon
Et medlem kan ekskluderes dersom 2/3 av medlemmer stemmer for dette. Eksklusjonsforslaget må bekjentgjøres og begrunnes minst to uker før det skal behandles.

Eksklusjon må begrunnes i alvorlige forsømmelser eller gjentatte brudd på forpliktelser etter disse vedtekter eller andre forhold som på liknende måte skader klubbens interesser. Eksklusjonen er effektiv fra den dag den besluttes. Ekskludert medlems andel fastsettes til andelsverdi på utredelsesdato. Uttredelsesdato tilsvarer eksklusjonsdato. Ekskludert medlems andel utbetales innen fire uker.

4. Inntreden
Nytt medlem kan tre inn etter bestemmelsene i §3. Det nye medlemmet foretar innbetaling som tilsvarer andelen(e)s verdien på andelen siste børsdag før klubbmøte. Andelen(e)s verdi skal innbetales umiddelbart etter avholdt møte (første bankdag).

5. Kostnader knyttet til uttreden, eksklusjon og inntreden
Kostnader direkte knyttet til uttreden, eksklusjon og inntreden dekkes av det uttredende, ekskluderte eller inntredende medlem.

§12 Delvis uttreden og inntreden
1. Delvis uttreden
Et medlem kan kreve seg utløst for en eller flere av sine andeler, jfr. dog §3. Ved delvis uttreden gjelder de samme frister og beregningsmåter som for uttreden, jfr.§11,1.

2. Delvis inntreden
Et medlem kan tre inn med nye andeler (jfr. dog §3. ledd) ved å foreta innbetaling som tilsvarer verdien på andelen siste børsdag førklubbmøte. Andelen(e)s verdi skal innbetales umiddelbart etter avholdt møte (første bankdag).

3. §11,5 gjelder tilsvarende

§13 Oppløsning
Oppløsning av klubben skal skje dersom minst 2/3 av samtlige medlemmer stemmer for det på et årsmøte der dette er satt på dagsorden i innkallelsen.

* Driftsregnskap: regnskap eksklusivt klubbens handel i verdipapirer.


Hit Counter provided by laptop reviews