Aksjeklubben 13-Opp

24. januar 2010 (Årsmøte)

Sted: Kophaug 21 – Grinde
Tidspunkt: 19. april, kl. 20.30-22.00

Tilstede: alle utenom Rune, Roar, Roy og Karsten

Styrets beretning 2009 v/Styret – Per Jonny & Co
Aksjeåret 2009 ble et av tidenes beste, med god vekst i store deler av verden. Etter at Oslo Børs falt med 54% i 2008, steg børsen med 64% i 2009. Etter 1 kvartal snudde markedet, da investorene så bedring i verdensøkonomien. Flere selskaper har hatt en fantastisk stigning i løpet av året, og flere selskaper på OBX har doblet seg i verdi.

Fra bunnen i november 2008 til 31.desember 2009, steg indeksen fra 188,23 poeng til om lag 370 poeng.

Aksjeinvestorene tror på bedring i verdensøkonomien, og at den verste krisen er lagt bak oss. Fokus er blitt rettet mot bedring i selskapenes resultater, samt at en rekke selskaper har innfridd på resultatsiden i 2009. Flere selskapet har emittert ny kapital i markedet, hvor DnB Nor hentet inn i overkant av 14 mrd. Kroner. Flere selskaper har hentet inn kapital for å bedre egenkapitalsituasjonen, og for ikke å komme i brudd med betingelser opp mot bankene.

OB kjennetegnes av å ha en overvekt av selskaper rettet mot råvaresektoren, og blant annet har oljeprisen hatt en sterk utvikling fra 40 $ fatet til 80$ fatet. Fremtidskontrakter handles på 100 $ fatet, som gir signaler om at oljeprisen er i en stigende trend.

Utenlandske investorer er på vei inn i det norske markedet, som har ført til en sterkere norske krone. Statsfinansene i Norge er meget gode, og med forventninger om økte priser på de fleste råvarer, sees det norske markedet på som spennende.

Flere shippingselskaper har vært gjennom et turbulent år, hvor Golden Ocean har hatt en utvikling fra 1,50 i mars til 11,00 på slutten av året. Bulkrederiets største eier er John Fredriksen, og han tilført kapital for å redde selskapet. På grunn av vanskelig tilgang på fremmedkapital har flere kontraheringer blitt kansellert og bedret markedsbalansen i de fleste segmenter – flere eldre skip er sendt til opphugging. Men det er ikke å legge skjul på at tilbudet er betydelig større enn etterspørselen og flere redere har valgt å legge skip i opplagt i vente på bedre tider. Ratene i alle segmenter har svingt betydelig, men spesielt bulkratene har hatt et godt oppsving i andre halvår, som har ført til god verdistigning på spesielt Golden Ocean, Belships og Jinhui. Containermarkedet har hatt den svakeste utviklingen pga. svakere transportbehov og sterk flåteoppbygging.

Spesielt kinesisk etterspørsel etter råvarer har ført til bedre rater, og økning i råvareprisene. En svakere dollar har økt kjøpekraften, og flere kinesiske bedrifter kjøper råvarer for lagerbygging.

Boligprisutviklingen i Norge, har vært god og prisene er i overkant av nivået før finanskrisen. Dette skyldes i hovedsak, lavere byggeaktivitet, lave renter, god tilgang på kapital og liten arbeidsledighet.

Sentralbanken har økt styringsrenten, som blant annet har ført til styrking av NOK. Signalene fremover er at styringsrenten skal økes på annet hvert rentemøte. Norge var det andre landet som hevet styringsrenten etter New Zeland, mens de fleste land holder en lav styringsrente stabil. Norges Bank vil nok ha et våkent blikk på NOK sin utvikling i tiden fremover, men er samtidig redd for at vi er på vei inn i ny boligboble.

Posisjoner pr. 31.12.2009

clip_image002

 

 

 

 

 

I tillegg hadde vi 2000 Stk BLOM som ble solgt for 13,40 6.1.2010

Andelsutvikling pr årsmøte (2009-2010): startet på:827,- sluttet på:1101,- dvs. oppgang på 33%.

Vinner av årkonkurransen ble Per Jonny (tett foran Arild) – Gratulerer!

Torgeir Hovland, Jarle Pettersen, Per Jonny Håland

Gjennomgang av foreløpig regnskap 2009 v/økonomidirektør Olav
Olav gjennomgikk foreløpig regnskap.

For neste år gis det åpning for føring av strategiseminar/kanoturutgifter over driftsbudsjett

Eventuelle kommentarer fra revisor v/Jan

Det var ingen vesentlige innvendinger fra vår revisor.

Vedtektsendringer
Ingen vedteksendringer.

Evt. medlemsendringer, interesse for å invitere evt. nye medlemmer?
Ikke stemning for å ta inn flere nå.

Valg :
Ny leder: Arild
Styremedlemmer: Karsten
Revisor: Jan
Økonomisjef: Olav

Investeringskomite: Torgeir & Jarle. Alle må bidra med mer innspill og tilbakemeldinger.

Diskusjon vedrørende bruk av handelsplattform ala CMC Markets
CMC anses å være en traderplattform. Gearingmuligheter,

Tar mer tid å følge opp. Klubben er ikke klar.

Norkapital inviteres evt. til møte.

Fastsettelse av andelsverdi pr 22. Januar 2010.
Arild beregnet andelsverdi til møtet: 1100 (eks. 8000 i SR bank).

Medlemsavgift for 2010.
500,- som i fjor.

Fastsette møteplan for 1 halvår 2010.
Neste møte: fredag 12.februar hos Olav
Arild lager forslag til møteplan

Vinner av siste konkurranse + ny konkurranse.
Vinner av K7: Per Jonny. Gratulerer!

K1 2010

Olav, TEL
Arild, GOGL
Per Jonny, TGS
Torgeir, REC
Karsten,
Jarle, DEEP SEA SUPPLY
Roar,
Jan, CREW
Roy,
Leif Karsten, ELTEK

Aksjoner
Få mer fart i gruppa mht. handelsstrategi – tilbakemelding til investeringskomite

Tiltak: benytte msn. Hver enkelt setter opp en msn-konto og sender adressa til Arild som oppretter et gruppeforum for aksjeklubben 13opp.

Vurdere alternative investeringer.
Eks. kjøpe andel i båt eller lignende. AS er naturlig å starte i en sånn forbindelse (Hørt den før?)


Hit Counter provided by laptop reviews